Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pravidla pro přidělení nájemního bytu

část 1.

Základní ustanovení

         Nájemním bytem rozumíme byt ve vlastnictví družstva, který je určen k nájmu jednak pro členy družstva, ale také pro fyzické, popř. právnické osoby, i když nejsou členy družstva. Tyto byty nelze převádět do vlastnictví jiných osob. Uvolněné byty (přestěhováním, úmrtím, atd.) se vracejí zpět družstvu, které je dále pronajímá na základě nájemní smlouvy.

část 2.

Pořadník

         Byt je nabídnut k pronájmu dle aktuálního pořadníku, který schvaluje představenstvo družstva a který je po dobu platnosti zveřejněn způsobem v družstvu obvyklým. Pořadník je rozdělen do dvou částí, do první budou zařazeny žádosti členů družstva, v druhé potom žádosti fyzických a právnických osob, které členy družstva nejsou.

         V pořadníku bude vyznačeno jméno a příjmení žadatele, datum podání žádosti, velikost bytu, o jehož přidělení má žadatel zájem.

        

část 3.

Postup podávání přihlášek

         Žadatel při podání žádosti vyplní osobně na SBD Mladá Boleslav formulář a doloží aktuální výpis z centrální evidence exekucí, jako doklad, že proti němu není vedeno žádné exekuční řízení. V případě, že proti němu bude vedeno exekuční řízení nebo insolvenční řízení, nebude žadatel do pořadníku zařazen.

         Před zařazením do pořadníku bude žadatel seznámen s velikostmi přidělovaných bytů. Žadatel je povinen závazně uvést velikost bytu, o jehož přidělení má zájem (v pořadníku bude tento údaj vyznačen); nesplnění této povinnosti je důvodem pro nezařazení do pořadníku.

         Při odmítnutí přidělovaného bytu bude pořadí žadatele zachováno pouze do doby přidělení dalšího bytu. V případě, že žadatel odmítne i druhý byt, bude z pořadníku vyřazen.

         Žadatel, který byl z pořadníku vyřazen, ať už z důvodu nezájmu  nebo odmítnutí bytu, nebude při podání nové žádosti v době 3 let od vyřazení do pořadníku zařazen.

 

část 4.

Pravidla pro přidělení

         Přidělení nájemního bytu schvaluje představenstvo družstva při zachování následujících priorit:

  1. Člen družstva má přednost před ostatními zájemci.
  2. Pořadí mezi členy družstva se určuje podle data podání žádosti o přidělení nájemního bytu, přičemž přednost má člen, který podal žádost dříve.
  3. Představenstvo přihlíží také k důvodům žádostí, může i mimo pořadí v pořadníku upřednostnit přidělení bytu nájemci v tíživé životní situaci.
  4. V případě nezájmu o přidělení bytu mezi členy družstva může přidělit byt fyzické osobě, i když není členem družstva. Zde bude opět upřednostněn zájemce, který podal žádost dříve a tak jako u členů družstva, představenstvo přihlíží k důvodům žádosti.
  5. Právnické osobě bude byt přidělen pouze v případě, že o byt neprojeví zájem nikdo z členů družstva a ani nikdo z fyzických osob, nečlenů družstva.

 

část 5.

Závěrečná ustanovení

         Nájemní byt lze pronajmout pouze na dobu určitou na dobu jednoho roku s automatickou prolongací dle nájemní smlouvy. Tato obsahuje mj. povinnou vratnou kauci ve výši dvojnásobku nájmu. Výše nájmu je schvalována představenstvem družstva.

         Žadateli nevzniká na přidělení bytu automaticky právní nárok.

 

Tato pravidla byla schválena na shromáždění delegátů dne 7.6.2017

 

                                                                  Ing. Jaroslav Borovička, v.r.

                                                                  předseda představenstva

 

                                                                  Miroslav Bartoníček, v.r.

                                                                  místopředseda představenstva

Login