Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

 

Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav

 IČ: 000 36 234,

 se sídlem Mladá Boleslav, Na Radouči 1221

reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. DrXCVIII (dále jen „družstvo“)

 

ZÁPIS O ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

Představenstvo družstva rozhodlo na svém zasedání dne 24.5.2021 v souladu s 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK o podmínkách rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci – ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními:

Podmínky pro rozhodování shromáždění delegátů per rollam:

  1. Mimo zasedání může být rozhodováno o všech záležitostech spadajících do působnosti shromáždění delegátů.
  2. Představenstvo zašle návrh rozhodnutí na adresu delegátů uvedenou v seznamu delegátů a uveřejní jej na informační desce družstva. Návrh musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho přijetí a údaj o lhůtě, ve které se má delegát vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí 15 dnů od doručení návrhu. 
  3. K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu delegáta družstva s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem delegáta na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Za delegáta nemůže hlasovat náhradník. Nedoručí-li delegát družstva představenstvu svůj souhlas s návrhem usnesení ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu delegátu nebo do pevně stanoveného termínu, v němž bude uvedená lhůta zachována, platí, že nesouhlasí. Jakákoli doplnění, podmínky nebo jiné výhrady na vyjádření, se považují za vyjádření nesouhlasu.
  4. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech delegátů družstva, ledaže obecně závazný právní předpis nebo stanovy družstva vyžadují vyšší počet hlasů. Rozhodnutí je přijato dnem následujícím po uplynutí posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření družstvu, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí nebo doručením vyjádření posledního delegáta k návrhu, jestliže hlasovali všichni.
  5. Představenstvo oznámí delegátům družstva výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení písemně
Login