Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist
< návrat zpět

Dotazy1


Téma: podnikání v bytě rss

Zaslal/a icon 26.11.2014 15:08

Vlastník v bytě nebydlí, ale sám v něm podniká. Nehtové studio. Jak lze řešit zvýšené náklady, výtahy, světlo. Je to neseriozní k ostatním vlastníkům. Zrovna tak by se dalo hovořit i o majitelích psů.
Děkuji SVJ 253 JH.


icon #000012
Dobrý den,
Váš dotaz jsme konzultovaly s právníkem a uvádím Vám zde jeho stanovisko :
"V případě, že vlastník bytu tento chce využívat jako provozovnu pro své podnikání, měl by mít souhlas SVJ k umístění provozovny. Tento souhlas by měl být předložen živnostenskému úřadu. Udělení souhlasu může SVJ samozřejmě vázat na zvýšení poplatků odváděných vlastníkem bytu, které jsou odůvodněny tím, že byt je využíván jako provozovna, což s sebou přináší např. pohyb většího počtu osob v domě, tedy zvýšené náklady na provoz výtahu a odběr elektřiny ve společných prostorách. Další zvýšené náklady se však SVJ nedotýkají, neboť teplo, voda a elektřina, jsou hrazeny vlastníkem podle skutečné spotřeby naměřené v jeho bytě. Nicméně pokud by k dohodě mezi SVJ a vlastníkem bytu nedošlo, může SVJ udělení souhlasu odepřít. V případě, že souhlas byl v minulosti udělen, bude řešení složitější. SVJ se bude muset na vlastníka tohoto bytu obrátit s konkrétním požadavkem na úhradu vyčíslených zvýšených nákladů s tím, aby odpovídající částku hradil na účet SVJ. Pokud by vlastník toto odmítl, může SVJ souhlas s užíváním bytu, jako provozovny pro podnikání, odvolat a upozornit živnostenský úřad na tuto skutečnost.

Pokud se týká chování zvířat v domě, toto nelze omezit, ale Shromáždění vlastníků by mohlo odsouhlasit povinnost držitelů zvířat podílet se na zvýšených nákladech spojených např. s úklidem a stanovit paušální částku, kterou by vlastníci, držitelé zvířat odváděli na účet SVJ. Takové rozhodnutí Shromáždění vlastníků by muselo být přijato na řádně svolané schůzi, která by na svém programu měla tento bod výslovně uveden a k přijetí rozhodnutí by musela být přítomna nadpoloviční většina všech vlastníků a pro usnesení by musela hlasovat nadpoloviční většina přítomných.

Obdobným způsobem by bylo možné řešit situaci i u paušálního poplatku za zvýšené náklady v souvislosti s užíváním bytu, jako provozovny pro podnikání, tedy v případě, kdyby nedošlo k individuální dohodě mezi vlastníkem a SVJ, mohlo by tuto záležitost projednat Shromáždění vlastníků a za stejných podmínek, jako je uvedeno shora, přijmout usnesení o povinnosti k zaplacení paušální částky zvýšených nákladů.

V obou případech je ovšem nutné vyčíslit zvýšené náklady tak, aby byly opřeny o reálné skutečnosti.

S pozdravem

JUDr. Karel Kolář"