Menu

Aktuality


Copyright © 2014 SBD MB - Marek Hoffman

TOPlist

Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Dobrý den, pane Horák.
Informace o bydlících osobách naleznete v aplikaci Správa domů a bytů on line, která je přístupná po zadání hesla kliknutím na "Můj dům můj byt". Do této aplikace mají přístup členové statutárního orgánu SVJ po vyzvednutí hesla na družstvu. Poté mají přehled o všech vlastnících a uživatelech v domě, o provedených platbách, opravách, účetnictví a přístup do dokumentů k domu. Tato aplikace se aktualizuje jednou za měsíc tak, že si automaticky informace vezme ze všech počítačů a programů na družstvu. Pokud nemáte přístup do této aplikace, stavte se na družstvu u paní Machové, která Vám poskytne přístupové údaje.

Dobrý den,
situace, kterou popisujete, je v kompetenci samosprávy a členské schůze. Bohužel v naší evidenci nikde nefigurujete ani jako člen nájemce bytu nebo vlastník bytu. Pokud jste u někoho v bytě v pronájmu, měl by tuto záležitost s družstvem řešit buď uživatel bytu - člen nájemce nebo vlatník bytu.

Dobrý den, z Vašeho dotazu není zřejmé, o jaký dům se jedná. V některých domech, např. Pezinská ul., jsou výlezy na střechu vedeny jako druhá úniková cesta z domu v případě požáru a přístup je upraven. V těchto případech je nutné, aby únikový východ byl otevřen. V ostatních případech je možné přístup na střechu uzamknout. Skutečnost, zda je přístup na střechu únikovým východem, je možné zjistit v projektové dokumentaci domu nebo v evakuačním plánu, pokud je v domě vyvěšen. Obecně lze uvést, že z bezpečnostních důvodů je naopak vhodné, aby přístup na střechu byl uzamčen, aby se do tohoto prostoru nemohly dostat žádné nepovolané osoby, zejména pak děti.

Dobrý den,
z Vašeho dotazu není patrné, o jaký dům se jedná - zda jde o družstevní byty či byty ve vlastnictví. Naše družstvo vlastní byty v Mladé Boleslavi a dům se 4 bytovými jednotkami žádný nevlastní ani nemá ve správě. S Vaší žádostí či stížností se obraťte na svého správce domu - určitě nějakého máte.

Dobrý den,
potvrzení o bezdlužnosti Vám vystaví oddělení nájmu - kancelář č. 34, energetický štítek budovy můžete získat v kanceláři č. 18 - technické oddělení. Vzhledem k tomu, že budete potřebovat ověřenou kopii, technici Vám ji po Vaší žádosti a proti úhradě 360,- Kč nechají udělat.

Dobrý den,
družstvo Vám v této situaci bohužel pomoct nemůže. Pro nás jste partnerem - tedy členem družstva a nájemcem družstevního bytu pouze Vy. Oba Vaši synové mají užívací právo k bytu z titulu člena Vaší domácnosti, pravděpodobně mají oba v bytě i trvalé bydliště. Rodinné vztahy můžete řešit pouze společně, pokud se nedomluvíte, nenastavíte si nějaká pravidla sami, naleznete řešení různých situací na stránce : http://www.jakpostupovat.cz/vystehovani_ditete.html
popřípadě vyhledejte pomoc a radu u některého advokáta.

Dobrý den,
při výměně bytu (v době , kdy jste byla vdaná) nemohlo družstvo ani nic jiného konat, neboť společné členství vznikalo ze zákonem stanovených podmínek, kdy pokud vzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a nabytí podílu v družstvu jednomu z manželů, stával se automaticky manžel společným nájemcem bytu a vznikalo společné členství manželů. V případě, že byste do dneška bydleli v bytě, který jste získala za svobodna, tzn. neprovedla jste dispozici(výměnu) bytu, nahlíželo by na Vás družstvo jako na jedinou členku družstva a byt bychom dnes převáděli do vlastnictví pouze Vám.

Dobrý den,
pokud jste s manželem nabyli družstevní podíl za trvání manželství, jste z hlediska družstva „společní členové družstva“ a vystupujete tedy jako „jeden“ - máte jeden společný hlas. V případě převodu bytu do vlastnictví Vám družstvo převede byt do společného jmění manželů. Na jednoho z Vás může družstvo byt převést pouze v případě, že Vaše společné členství zanikne. Může zaniknout dle našich stanov ve Vašem případě vypořádáním společného jmění nebo rozhodnutím soudu. Pokud nám před převodem bytu doložíte rozhodnutí soudu nebo notářský zápis o dohodě o zúžení SJM pro převod bytu do vlastnictví, převedeme byt do vlastnictví jen jednomu z Vás.

Dobrý den,
Váš dotaz jsme konzultovaly s právníkem a uvádím Vám zde jeho stanovisko :
"V případě, že vlastník bytu tento chce využívat jako provozovnu pro své podnikání, měl by mít souhlas SVJ k umístění provozovny. Tento souhlas by měl být předložen živnostenskému úřadu. Udělení souhlasu může SVJ samozřejmě vázat na zvýšení poplatků odváděných vlastníkem bytu, které jsou odůvodněny tím, že byt je využíván jako provozovna, což s sebou přináší např. pohyb většího počtu osob v domě, tedy zvýšené náklady na provoz výtahu a odběr elektřiny ve společných prostorách. Další zvýšené náklady se však SVJ nedotýkají, neboť teplo, voda a elektřina, jsou hrazeny vlastníkem podle skutečné spotřeby naměřené v jeho bytě. Nicméně pokud by k dohodě mezi SVJ a vlastníkem bytu nedošlo, může SVJ udělení souhlasu odepřít. V případě, že souhlas byl v minulosti udělen, bude řešení složitější. SVJ se bude muset na vlastníka tohoto bytu obrátit s konkrétním požadavkem na úhradu vyčíslených zvýšených nákladů s tím, aby odpovídající částku hradil na účet SVJ. Pokud by vlastník toto odmítl, může SVJ souhlas s užíváním bytu, jako provozovny pro podnikání, odvolat a upozornit živnostenský úřad na tuto skutečnost.

Pokud se týká chování zvířat v domě, toto nelze omezit, ale Shromáždění vlastníků by mohlo odsouhlasit povinnost držitelů zvířat podílet se na zvýšených nákladech spojených např. s úklidem a stanovit paušální částku, kterou by vlastníci, držitelé zvířat odváděli na účet SVJ. Takové rozhodnutí Shromáždění vlastníků by muselo být přijato na řádně svolané schůzi, která by na svém programu měla tento bod výslovně uveden a k přijetí rozhodnutí by musela být přítomna nadpoloviční většina všech vlastníků a pro usnesení by musela hlasovat nadpoloviční většina přítomných.

Obdobným způsobem by bylo možné řešit situaci i u paušálního poplatku za zvýšené náklady v souvislosti s užíváním bytu, jako provozovny pro podnikání, tedy v případě, kdyby nedošlo k individuální dohodě mezi vlastníkem a SVJ, mohlo by tuto záležitost projednat Shromáždění vlastníků a za stejných podmínek, jako je uvedeno shora, přijmout usnesení o povinnosti k zaplacení paušální částky zvýšených nákladů.

V obou případech je ovšem nutné vyčíslit zvýšené náklady tak, aby byly opřeny o reálné skutečnosti.

S pozdravem

JUDr. Karel Kolář"

Dobrý den,
ve Vašem domě vzniklo společenství vlastníků jednotek a družstvo od té doby funguje pouze jako správce budovy. Veškeré informace o předpokládaných opravách i o schválených záměrech domu zjistíte od výboru Vašeho společenství.
Členy výboru naleznete na stránce https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik po zadání IČ: 03331041. S veškerými dotazy se obraťte na některého z nich.
Hezký den.

Dobrý den,
Vámi popisovaný byt nemá naše družstvo ve správě. Obraťte se na družstvo, kterému byt patří, jedině tam můžete situaci vyřešit.